Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Brześć-Biała Podlaska

Pełna nazwa projektu:

Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Brześć-Biała Podlaska

STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt niniejszy jest przedsięwzięciem z dziedziny rozwoju gospodarczego Obejmie swoim zasięgiem miasta Brześć oraz Białą Podlaską wraz z przyległym powiatem bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja rożnych działań, w wyniku których powstaną m.in. transgraniczne informatory gospodarcze oraz strona internetowa mająca na celu stworzenie bazy informacji gospodarczej. Projekt łączy w sobie elementy typowego przedsięwzięcia o charakterze marketingowym wraz z elementami działań edukacyjnych. Czas trwania projektu wyniesie 9 miesięcy. Realizacja projektu ma sprzyjać dwóm głównym celom, którymi są: Wspieranie rozwoju gospodarczego Euroregionu Bug oraz Aktywizacja transgranicznej wymiany gospodarczej w regionie.

Poprzez realizowane działania projekt przyczyni się do :

 • Poprawy dostępu MŚP do informacji o rynku przygranicznym oraz mechanizmach funkcjonowania
 • na tym rynku;
 • Promocji współpracy gospodarczej w układzie transgranicznym;
 • Zwiększenia obrotów gospodarczych firm regionu w układzie transgranicznym;
 • Uświadomienia potrzeby podnoszenia kwalifikacji kadr MŚP w zakresie działalności specyficznej dla współpracy gospodarczej o zasięgu ponadgranicznym;
 • Uświadomienia potrzeby wykorzystania internetu jako narzędzia przyczyniającego się do poprawy konkurencyjności firm.

Najważniejsze produkty oraz działania, które będą zrealizowane w ramach projektu:

 • 500 szt. polskiej wersji katalogu gospodarczego zawierającego oferty firm polskich, białoruskich oraz podstawowe regulacje prawne w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej w układzie transgranicznym wraz z innymi informacjami przydatnymi przy tego typu działalności.
 • 500 szt. białoruskiej wersji katalogu ofert gospodarczych zawierającego oferty firm polskich oraz krótką charakterystykę Białej Podlaskiej i regionu.
 • 1 strona internetowa zawierająca elektroniczne wersje obydwu katalogów, informacje o projekcie, jego realizatorach oraz materiały pokonferencyjne.
 • 1 konferencja podsumowująca program, której celem będzie przekazanie przedsiębiorcom wiedzy istotnej dla prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej o zasięgu ponadgranicznym. Zakłada się, że udział w konferencji weźmie ok. 150 osób, w tym ze strony białoruskiej ok. 30 osób.
 • 200 egzemplarzy materiałów „konferencyjnych” zawierających zagadnienia związane bezpośrednio z tematyką współpracy gospodarczej w układzie transgranicznym
 • Przewiduje się, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników na poziomie celów projektu:
 • zostanie podpisanych 10 umów handlowych,
 • nastąpi 1200 odwołań do strony internetowej,
 • 20 firm przeszkoli swoich pracowników pod kątem współpracy gospodarczej ze wschodem,
 • 20 firm zacznie wykorzystywać internet jako źródło wiedzy o rynkach oraz jako narzędzie komunikacji.

REZULTATY PROJEKTU

 

Znaczenie projektu

   Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo istotnym elementem gospodarki naszego kraju. Stają się generatorem rozwoju gospodarczego wielu regionów, szczególnie takich jak region Białej Podlaskiej, w którym nie rozwiną się wielki przemysł. To właśnie w takich regionach rozwój MŚP może stać się jedynym motorem wydźwignięcia tych regionów z zapaści ekonomicznej przyczyniając się do zwiększenia ich spójności społeczno – gospodarczej.

   Dlatego też wszelkie działania służące poprawie warunków funkcjonowania tego sektora stają się ze wszech miar słuszne i pożądane. Jak wiadomo MŚP w swojej działalności napotykają na wiele barier natury prawnej, gospodarczej oraz infrastrukturalnej. Szczególnie trudno jest im funkcjonować w takich regionach, gdzie jest niedorozwinięta infrastruktura techniczna jak również instytucjonalna, czy też które mają peryferyjne położenie, a do takich regionów zaliczyć należy region Białej Podlaskiej. Z drugiej strony w rozwoju MŚP należy upatrywać największej szansy dla tego regionu.

   W takim kontekście powstaje problem natury funkcjonowania tych przedsiębiorstw, które funkcjonując w trudniejszych warunkach zewnętrznych muszą konkurować również z tymi, które mają bardziej „przyjazne” otoczenie. Lokalne przedsiębiorstwa muszą zatem poszukiwać „obszarów działania”, które stworzą im szansę sprawnego funkcjonowania na rynku i pozwolą na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich „obszarów” jest właśnie funkcjonowanie w układzie powiązań gospodarczych z rynkami wschodnimi, czy też analogicznie dla przedsiębiorstw białoruskich z rynkiem polskim.

   Wnioskowany projekt mając na celu aktywizację transgranicznej wymiany gospodarczej w regionie niesie ze sobą szereg działań, które pomagają lokalnym firmom w funkcjonowaniu na „rynkach wschodnich”, co stwarza im szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Projekt poprzez swoje działania i produkty umożliwi lokalnym MŚP „dotarcie z ofertą” na rynek po drugiej stronie granicy, analogicznie da również możliwość poznania oferty „drugiej strony”, ponadto przybliży przedsiębiorcom problematykę współpracy gospodarczej z „sąsiadami” i da narzędzie (w postaci strony internetowej) do pogłębiania wiedzy i wymiany doświadczeń w tym zakresie. W związku z tym ma duże znaczenie dla postawionej przed nim grupy docelowej – MŚP, z których znaczna część szans na dalsze funkcjonowanie i rozwój może upatrywać właśnie w intensyfikowaniu współpracy transgranicznej.

Efekt transgraniczny

   Wszelkie zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu aktywizację transgranicznej wymiany gospodarczej w regionie. Projekt realizowany będzie niejako „symetrycznie” dla dwóch grup docelowych: MŚP polskich oraz białoruskich. Efektem realizacji projektu będą dwie wersje katalogu ofert gospodarczych: białoruska oraz polska. Nadrzędnym celem powstania tych katalogów będzie intensyfikacja współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami po obydwu stronach granicy. Osiągnięte to zostanie dzięki dystrybucji ofert przedsiębiorstw po drugiej stronie granicy, co da szansę na lepsze poznanie gospodarki w obszarze transgranicznym. Organizowana w ramach projektu konferencja przyczyni się do głębszego zbliżenia stron w zakresie współpracy gospodarczej dając obopólne korzyści. Prezentowane podczas konferencji zagadnienia przyczynią się do lepszego poznania problematyki współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią wskazując najbardziej istotne obszary problemowe w tym zakresie. Wnioski z konferencji mogą dać podstawę i wyznaczyć kierunek dalszych działań na drodze zacieśniania współpracy gospodarczej obydwu regionów przygranicznych. Wszelkie zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu aktywizację transgranicznej wymiany gospodarczej w regionie. Dopełnieniem przeprowadzonych w ramach projektu działań będzie stworzenie strony internetowej, z której na równorzędnych zasadach będą mogły korzystać obydwie strony.

   Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia współpracy transgranicznej dwóch organizacji partnerskich realizujących ten program, wnioskodawcy oraz partnera białoruskiego: stowarzyszenia „Sodiejstwie”. Zdobyte przy realizacji projektu doświadczenia oraz nawiązane partnerstwo pomogę zbudować wzajemne zaufanie tych organizacji dając podstawę dalszej owocnej współpracy w układzie transgranicznym. Zainicjowana w wyniku realizacji projektu współpraca będzie mogła przerodzić się w trwałe partnerstwo naszych stowarzyszeń niosąc za sobą wdrażanie kolejnych projektów współpracy transgranicznej.

Publikacje i inne rezultaty

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące publikacje oraz rezultaty:

 • 500 szt. polskiej wersji katalogu gospodarczego o roboczym tytule: „Transgraniczny informator gospodarczy Biała Podlaska – Brześć 2003”- zawierającego oferty firm polskich, białoruskich oraz podstawowe regulacje prawne w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej w układzie transgranicznym wraz z pozostałymi informacjami przydatnymi przy tego typu działalności.
 • 500 szt. białoruskiej wersji katalogu ofert gospodarczych o roboczym tytule: „Biała Podlaska - 2003”- zawierającego oferty firm polskich oraz krótką charakterystykę Białej Podlaskiej i regionu.
 • 1 strona internetowa zawierająca elektroniczne wersje obydwu katalogów, informacje o projekcie, jego realizatorach oraz materiały pokonferencyjne.
 • 1 konferencja podsumowująca program; 5 - godzinna konferencja, która przyczyni się do lepszego poznania problematyki współpracy gospodarczej między Polską i Białorusią oraz wskaże najbardziej istotne obszary problemowe w tym zakresie. Pomoże w uświadomieniu konieczności pewnych zachowań i postaw ze strony przedsiębiorców dla prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej o zasięgu ponadgranicznym.
 • 200 egzemplarzy materiałów „konferencyjnych” zawierających zagadnienia związane bezpośrednio z tematyką współpracy gospodarczej w układzie transgranicznym, które były przedmiotem prezentacji i wystąpień podczas konferencji.

Powtarzalność, efekt długofalowy

Projekt będzie możliwy do powtórzenia praktycznie w następnym roku po jego zakończeniu. Większość z zaplanowanych działań nadaje się do powtórzenia w przypadku realizacji kolejnej edycji projektu. W zależności od budżetu oraz przyjętych priorytetów możliwa będzie modyfikacja poszczególnych działań, w taki sposób aby osiągnąć maksymalną efektywność projektu na poziomie rezultatów.

W chwili zakończenia niniejszego projektu gotowe będą struktury do realizacji następnych tego typu projektów w latach następnych zarówno ze strony Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego jak i Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców „Sodiejstwie”. Z p-tu widzenia kontynuacji działań najważniejszym rezultatem będzie wzajemne zaufanie partnerów oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji niniejszego projektu. Gotowe będą pewne wzorce dokumentów, procedury, wykorzystane zostaną sprawdzone metody działania. Na „bazie” starych dokumentów oraz publikacji łatwiej będzie można stworzyć nowe, gdyż w niektórych przypadkach wymagać to będzie jedynie aktualizacji lub nieznacznej modyfikacji. Funkcjonować będzie strona internetowa, której adres w przypadku powodzenia projektu będzie już znany i identyfikowany. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie tej strony już na etapie promocji kolejnego projektu.

Ponadto funkcjonująca strona internetowa będzie doskonałym narzędziem przedłużenia czasu oddziaływania projektu, gdyż zawarte w niej informacje służyć będą przedsiębiorcom również po formalnym zakończeniu projektu. Kolejnymi instrumentami dającymi możliwość przedłużenia efektów będą mogły być pojedyncze działania takie jak konferencja, czy wydanie kolejnej edycji katalogów. Dla osiągnięcia efektów przedłużenia czasu oddziaływania niniejszego projektu nie będzie potrzeby realizacji całej sekwencji działań jak ma to miejsce w przypadku jego całościowej realizacji. Pozostały po realizacji projektu sprzęt przejdzie w posiadanie stowarzyszenia i w latach następnych również będzie mógł posłużyć realizacji projektu.

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów

wskaźniki na poziomie produktu

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty na poziomie produktu:

 • 500 szt. polskiej wersji katalogu gospodarczego o roboczym tytule: „Transgraniczny informator gospodarczy Biała Podlaska – Brześć 2003” - wielkość ta zostanie zweryfikowana przy odbiorze katalogu z drukarni - zostaną policzone,
 • 500 szt. białoruskiej wersji katalogu ofert gospodarczych o roboczym tytule: „Informator gospodarczy Biała Podlaska - 2003” - wielkość ta zostanie zweryfikowana przy odbiorze katalogu z drukarni - zostaną policzone,
 • 100 polskich przedsiębiorstw zamieści swoje oferty w katalogu - liczba ta wynikać będzie ze zgłoszonych ankiet – ankiety zostaną policzone,
 • 30 firm białoruskich zamieści swoje oferty w katalogu - liczba ta wynikać będzie ze zgłoszonych ankiet – ankiety zostaną policzone,
 • 1 strona internetowa zostanie utworzona w wyniku realizacji projektu,
 • 1 konferencja podsumowująca program zostanie zorganizowana w ramach projektu,
 • 120 przedstawicieli polskich firm oraz instytucji weźmie udział w konferencji – liczba ta zostanie określona na podstawie listy uczestników,
 • 30 przedstawicieli firm białoruskich weźmie udział w konferencji – liczba ta zostanie określona na podstawie listy uczestników,
 • 200 egzemplarzy materiałów „konferencyjnych” zostanie wydrukowane – materiały te zostaną przygotowane przez wnioskodawcę – zostaną policzone.

wskaźniki na poziomie celów

Przewiduje się, że po realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki na poziomie celów projektu:

 • zostanie podpisanych 10 umów handlowych w ciągu 1 roku od chwili zakończenia projektu – wskaźnik ten zostanie zweryfikowany na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiet, ewentualnie potwierdzeniem mogą być dokumenty księgowe lub kopie przelewów bankowych.
 • nastąpi 1200 odwołań do strony internetowej w ciągu 1 roku od chwili jej uruchomienia – wskaźnik ten zostanie zweryfikowany przy pomocy programu do statystyk odwiedzin stron internetowych,
 • 20 firm przeszkoli swoich pracowników pod kątem współpracy gospodarczej ze wschodem – weryfikacja na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiet, ewentualnie kopie faktur, zaświadczeń ze szkoleń,
 • 20 firm zacznie wykorzystywać internet jako źródło wiedzy o rynkach oraz jako narzędzie komunikacji – weryfikacja na podstawie odpowiedzi uzyskanych z ankiet, ewentualnie kopie rachunków telefonicznych.

Oznakowanie Unii Europejskiej

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z wymogami w zakresie oznakowania UE.
 

Począwszy od pierwszych działań projektu związanych z jego promocją oraz pozyskiwaniem uczestników wszelkie formy publikacji ( typu ogłoszenia prasowe, plakaty, ankiety i formularze) oraz korespondencja zawierać będą widoczne w wyraźny sposób informacje o fakcie współfinansowania projektu z funduszy UE - programu Phare oraz logo UE lub programu Phare. Analogicznie wszelkie publikacje powstałe podczas realizacji niniejszego projektu zawierać będą wymienione wyżej formy oznakowania UE oraz informacje o projekcie i źródłach jego współfinansowania, w wyniku czego oznakowanych zostanie: łącznie 1000 egzemplarzy katalogu, 300 egz. ankiet rozsyłanych do firm na etapie pozyskiwania uczestników projektu oraz 200 egz. materiałów konferencyjnych. Logo UE oraz programu Phare wraz z pisemną informacją o pochodzeniu środków finansowych na realizację projektu zamieszczone zostaną na głównej części (home page) powstałej w wyniku realizacji projektu strony internetowej.

Przewiduje się, że podczas konferencji podsumowującej program zorganizowana zostanie konferencja prasowa, podczas której zostanie wyraźnie zaznaczone, że środki finansowe na realizację konferencji (będącej częścią projektu) pochodzą z funduszu Phare UE, ponadto miejsce, w którym odbywać się będzie ta konferencja zostanie oznakowane flagą UE oraz logo programu Phare, w taki sposób, aby były one wyraźnie widoczne i znajdowały się w centralnym miejscu lub stanowiły bezpośrednie tło stołu prezydialnego. Moderator konferencji na jej wstępie wyraźnie zaznaczy, że środki finansowe na realizację konferencji (będącej częścią projektu) pochodzą z funduszu Phare UE.

W przypadku promocji projektu w środkach masowego przekazu osoby udzielające informacji każdorazowo poinformują przedstawicieli mediów o źródle pochodzenia środków finansowych na realizację projektu.

 

H.Z. B. Łęski Jureczek
Unidom
Chem-Bud
Rapid
Merkury
Vikking
Terrazyt
Inster
Max-Bud
Santech
Rafax
Koncept
Orion
Ecosan
Euro Hurt
Zieleń
PRD S.A.
Mixbud
Koala
Kracy
Firma Klek
Domlux
Art-Decor
Aldom
Gama
Trapez
Keram
Gama1
Bial-Bud
Eko-Kominek
Serhej
Rolbud
  Biasov
Opta-Meble
Józef Dryżałowski
Hotel Delfin
Oskar
Bialcon
Biawena
Euro-Service
Wojmar
Zamel
M.R. Łuciuk
Marpeto
Stacja Paliw Lotos
Szeptycki
PKP Cargo
Moto-Prima
TKS Trans
AGD-RTV
Libero
PC Komputer
T'net
Bajt
Go3
Promax
Wysokiński
Nasze Sklepy
Milo
Karol
Sedar
Fotos
Felix
Abis
Jan Johan
  Probiznes
Taddeo
Kosmet Hurt
Bial-Chem
Duet
Pantera
Ruch
Jawex
Viktoria
OHP
Techma-Robot
Acer
Mebart
Vineta
Bialpak
PetroDom
Visage
SAS
Telbial
Kos-Trans
Agrotechnika
Top-Graf
Tess
Reklama A2
INTI Sport
Transbol
Eco&Med
Infinite
Raiffeisen Bank
Okno
Agrotech
Select

 

Niniejsza publikacja została wsparta ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wyrażone w niej poglądy są podlądami Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.


Dodano: 19 wrzesnia 2010

Liczba odwiedzin: 276795
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego