Mini-granty Fundacji Schumana

Fundacja Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie dwóch rocznic: stulecia wybuchu I Wojny Światowej oraz dwudziestopięciolecia upadku Muru Berlińskiego. Do konkursu mogą zgłaszać się Kluby Europejskie oraz szkoły. Termin przesyłania wniosków: do 25 września.

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • Klubów Europejskich, działających jako grupy nieformalne przy szkołach (publicznych lub niepublicznych) podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub przy organizacjach pozarządowych.
  • Szkół (publicznych lub niepublicznych) podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w których społeczność szkolna (np. samorząd uczniowski, koło zainteresowań) realizuje wydarzenia o tematyce europejskiej.

Jakie może być przeznaczenie dotacji?
Dotacja może zostać przeznaczona na zorganizowanie wydarzenia lub cyklu wydarzeń (zwane dalej Wydarzeniem) odnoszącego się do jednego z dwóch tematów priorytetowych:

  • 100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej.
  • 25 rocznica upadku Muru Berlińskiego i początku przemian w Europie Środkowej.

Forma i metodologia wydarzenia zależą od inicjatywy i pomysłu Wnioskodawcy.
 
Jakie dofinansowanie można uzyskać?
Wnioskodawcy mogą aplikować o kwotę od 1.000 do 2.000 złotych (zwanych dalej Dotacją).  Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów Wydarzenia, zaprezentowanych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowanych przez Fundację na etapie weryfikacji wniosków. Szczegółowe kategorie kosztów, na które może zostać przeznaczona dotacja zostały wymienione w szablonie Umowy o Dotację.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację preferowane będą Wydarzenia spełniające następujące warunki:

  • Poruszają wskazane tematy priorytetowe w kontekście europejskim. Tzn. pokazują np. wpływ I Wojny/przemian 89/90 na losy przynajmniej kilku państw/narodów europejskich i/lub angażują osoby z kilku państw europejskich i/lub wskazują na zaangażowanie przedstawicieli różnych narodowości europejskich w kontekście I Wojny lub przemian lat 89/90 w regionie, gdzie będzie realizowane Wydarzenie. Wnioskodawca może także w inny sposób wykazać europejski kontekst Wydarzenia.
  • W kreowanie pomysłu Wydarzenia i jego realizację będzie aktywnie włączona młodzież szkolna, działająca w Klubie Europejskim lub np. w samorządzie uczniowskim. Przy czym młodzież nie może być jedynie realizatorem pomysłów dorosłych i wykonawcą ich poleceń, powinna także zostać włączona w proces planowania i współdecydowania.
  • Angażują nie tylko członków Klubu i społeczność szkolną, ale także np. innych mieszkańców najbliższej okolicy lub instytucje partnerskie.


Niekomercyjny charakter Wydarzeń
Wydarzenia, na które będzie przeznaczona Dotacja muszą mieć charakter niekomercyjny i nie mogą przynosić zysku. Jeżeli od uczestników Wydarzeń pobiera się opłaty lub organizacja Wydarzenia jest wspierana także przez inny podmiot/y, całość otrzymanych środków powinna zostać przeznaczona na pokrycie kosztów Wydarzenia.
 
Termin realizacji Wydarzeń
Wydarzenia muszą zostać zorganizowane do 23 grudnia 2014 roku.
 
Raportowanie
Wnioskodawcy, którzy otrzymają Dotację na Wydarzenie będą zobowiązani udokumentować jego realizację. Obowiązki dokumentacyjne wymagane przez Fundację są proste, a tym, którzy zorganizowali Wydarzenie zgodnie z Umową, nie powinny sprawić trudności, ani dużej ilości pracy.
 
Jak ubiegać się o Dotację?
Należy wypełnić szablon wniosku wskazany przez Fundację i przesłać mailem na adres konkursy@schuman.pl do 25 września 2014 r. Fundacja planuje dofinansować wnioski o łącznej wartości do 20.000 złotych. Spośród zebranych wniosków zostaną wybrane Wydarzenia, które, zdaniem ekspertów Fundacji, najpełniej realizują wymienione w niniejszym regulaminie kryteria preferowane oraz tematy priorytetowe. Przewiduje się dofinansowanie ok. 10-15 wniosków. Decyzja Fundacji, wraz z listą dofinansowanych podmiotów zostanie ogłoszona 10 października na stronie www.schuman.pl Od decyzji Fundacji nie przysługuje odwołanie.
 
Jak zostanie przekazana Dotacja?
 
Dotacja może zostać przekazana na jeden z poniższych sposobów:

  • Poprzez zawarcie umowy o przekazaniu dotacji pomiędzy Fundacją, a szkołą, która złożyła aplikację. W przypadku szkół publicznych, nieposiadających osobowości prawnej, umowę może podpisać np. dyrektor szkoły, jeżeli posiada odpowiednie pełnomocnictwa od organu prowadzącego. W takim przypadku dotacja może zostać przekazana na wydzielono subkonto szkoły (jeżeli dyrektor posiada odpowiednie pełnomocnictwa od organu prowadzącego do jego obsługi) lub na wskazane konto rady rodziców/rady szkoły.
  • Poprzez zawarcie umowy z organizacją pozarządową (stowarzyszeniem lub fundacją), z którą współpracuje szkoła, Klub Europejski lub samorząd uczniowski. W takim przypadku dotacja zostanie przekazana na konto tej organizacji.

Organizacja Wydarzenia musi się mieścić w zakresie działalności statutowej podmiotu przyjmującego Dotację.  Z podmiotem, który ma bezpośrednio otrzymać Dotację Fundacja podpisuje Umowę o przekazaniu Dotacji. Podmiot ten jest odpowiedzialny formalno-prawnie za prawidłowe wykorzystanie Dotacji i za przeprowadzenie Wydarzenia, na które została przyznana Dotacja. We wniosku o Dotację Wnioskodawca wskazuje podmiot, który będzie formalnym biorcą Dotacji.

 

Więcej informacji można uzyskać drogą mailową pod adresem: konkursy@schuman.pl lub telefonicznie 22 621 21 61 lub na stronie internetowej Fundacji im. Roberta Schumana.

 

Dodano: 03 wrzesnia 2014

Liczba odwiedzin: 236559
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego