Akademia Umiejętności - zaproszenie do złożenia ofert

 

BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE

ROZWOJU REGIONALNEGO

ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska

tel./fax: (083) 311 11 91

www.bsrr.pl; e-mail: info@bsrr.pl

REGON 030819001; NIP 537-21-97-160;

 

 Biała Podlaska, dnia 16 września 2016 roku

 

Znak sprawy: BSRR/2/AU/2016

 

Zapytanie ofertowe

 

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie certyfikatów potwierdzających posiadanie przez uczestników/iczek szkoleń z zakresu ICT (przeprowadzonych
w ramach projektu „Akademia Umiejętności”) umiejętności obsługi komputera pod nazwą Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC).

 

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, realizujące projekt „Akademia Umiejętności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie  12.3  Kształcenie ustawiacze w zakresie ICT i języków obcych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie certyfikatów potwierdzających posiadanie umiejętności obsługi komputera pod nazwą Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC) dla 120 uczestników/czek szkoleń z zakresu ICT realizowanych w ramach 10 grup szkoleniowych w ramach ww. projektu (jedna grupa – 12 osób).

 

        I.            Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

      II.            Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów oraz wydanie certyfikatów pod nazwą Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych (ECCC) dla 120 uczestników/czek projektu (10 grup szkoleniowych), który będzie weryfikował poziom zdobytych kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym (A) uczestników szkoleń z zakresu ICT. Zamówienie realizowane będzie na terenie powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska.

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. przeprowadzenie dla każdej 12 osobowej grupy (10 grup szkoleniowych) egzaminu wg. standardów ECCC ze znajomości zagadnień ICT na poziomie podstawowym (A) zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach ustanowionych przez Fundację ECCC po każdym 16 godzinnym module tematycznym (Moduły: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) w ramach 80 godzinnego szkolenia (5 egzaminów/osoba = jedno szkolenie).

2.       zapewnienie wyspecjalizowanej kadry egzaminacyjnej (licencjonowani egzaminatorzy),

3.   zapewnienie sal o warunkach odpowiednich do przeprowadzenia wszystkich części egzaminów na terenie powiatu bialskiego oraz m. Biała Podlaska,

 1.    zapewnienie pełnej oceny egzaminów,
 2.    wydanie certyfikatów osobom, które podeszły do egzaminu wg. standardów ECCC,
 3.    uzgadnianie terminów egzaminów z Zamawiającym,

7.   przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu imiennych list z informacją o wynikach uzyskanych podczas egzaminu,

8.       dostarczenie oryginałów certyfikatów do siedziby Zamawiającego,

9.       zapewnienie realizacji zamówienia w sposób rzetelny, ze szczególną starannością,

 1.   zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy  oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu,
w tym m.in. koszty dojazdu egzaminatorów na miejsce egzaminu oraz koszty wynajmu sal na egzamin. Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy informacje dotyczące miejsca przeprowadzenia egzaminów oraz przewidywalną liczbę osób przystępujących do egzaminu.

 

    III.            Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80400000-8 – Usługi edukacyjne osób dorosłych oraz inne

    IV.            Termin wykonania zamówienia:

 

Planowany termin realizacji szkoleń: październik 2016 r. – marzec 2018 r.

 

Proponowany harmonogram egzaminów zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników/iczek do projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji egzaminów w zależności
od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/iczek do projektu.

 

      V.            Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. dysponują ważną umową licencyjną na przeprowadzanie egzaminów ECCC,
 2. dysponują minimum 1 licencjonowanym egzaminatorem,
 3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
 4. dysponują sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 6. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4).

 

    VI.            Informacje o wykluczeniu:

 

W procedurze nie mogą brać udziału oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym w rozumieniu zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, ani z osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na:

a.       uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

  VII.            Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena za 1 przeprowadzony egzamin brutto w zł – 70% (70 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena za 1 jeden przeprowadzony egzamin brutto w zł” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

 

                C minimalna

Cena = ————————  x  70

             C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych egzaminów ECCC w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 3.

 

                                Liczba przeprowadzonych egzaminów ECCC w badanej ofercie

Doświadczenie  =   ——————————---------———----——————-----------—–    x  30

                                  Liczba przeprowadzonych egzaminów ECCC w ofercie

                                                                       z największym doświadczeniem

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII.            Określenie warunków zmiany zamówienia

 

1.       W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:

a.       okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b.      ostatecznej ilości egzaminów do zrealizowania,

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji egzaminów, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

 

    IX.            Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący - Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik
  nr 2.
 3. Wykaz doświadczenia z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat - Załącznik nr 3.
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący - Załącznik nr 4.
 5. Kopię ważnej licencji 1 egzaminatora, którym dysponuje Oferent (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 6. Kopię umowy licencyjnej lub inny dokument, potwierdzający możliwość przeprowadzania egzaminów wg standardów ECCC  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

7.       Wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy).

8.       Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

9.       Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

10.   Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Oferenta.

11.   Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.   Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

13.   Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

      X.            Forma, miejsce i termin składania ofert:

 

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu,
w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego ofertę (imię
i nazwisko, adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 26.09.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: biuro projektu Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego,
ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska.

 

Termin złożenia oferty do dnia: 26.09.2016 r. do godz. 16.00.

 

    XI.            Unieważnienie postępowania:

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. W postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

  XII.            Osoby do kontaktów:

 

Sylwia Deneka – Koordynator projektu

Tel.: 724 600 303, e-mail: info@bsrr.pl

Dariusz Gromisz – Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

Tel.: 725 520 202, e-mail: info@bsrr.pl

 

XIII.            Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.bsrr.pl, w zakładce: Zaproszenia do składania ofert):

 

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykaz doświadczenia z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat.
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący.
 5. Kopię ważnej licencji 1 egzaminatora, którym dysponuje Oferent.
 6. Kopię umowy licencyjnej lub inny dokument, potwierdzający możliwość przeprowadzania egzaminów w ramach ECCC.
 7. Wydruk z CEIDG lub KRS wygenerowany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu składania ofert.
 8. Zapytanie ofertowe.

 

Dodano: 16 wrzesnia 2016

Liczba odwiedzin: 213567
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego