Środki na założenie działalnośći gospodarczej

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 52 osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej , w tym osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dochodzących z rolnictwa do prowadzenia własnej działalności , w tym utworzenia 45 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 10 osób  w terminie od 1.01.2017r. do 30.04.2018r.

Projekt skierowany jest do 52 osób (27 kobiet, 25 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących w województwie lubelskim  pozostających bez pracy zamierzających  rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

  • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

o    kobiety,

o    osoby powyżej  50 r. życia,

o    osoby z niepełnosprawnościami,

o    osoby długotrwale bezrobotne,

o    osoby niskowykwalifikowane,

  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami przyjmowane będą od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek) do dnia 17.02. 2017r. (piątek)

Szczegółowe informacja na stronie: www.zatrudnijsiesam.consultor.pl

Dodano: 27 stycznia 2017

Liczba odwiedzin: 273355
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego