Bezpłatne doradztwo, szkolenia, wizyty studyjne

 W ramach projektu FRL oferuje:
1.  Doradztwo z zakresu:
•    prawa
•    rachunkowości i księgowości
•    marketingu
•    pomocy w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
•    przedsiębiorczości

2.  Szkolenia dla pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej:
•    Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej (16 godz.)
•    Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej (16 godz.)
•    Podstawy organizacyjno-prawne tworzenia spółdzielni socjalnych (16 godz.)
•    Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej – rola animacji społecznej i partnerstwa lokalnego (16 godz.)
•    Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup defaworyzowanych (16 godz.)

3.  Szkolenia dla mężczyzn osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu:
•    Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (24 godz.)
•    Zagadnienia prawne  w zakresie podmiotów ekonomii społecznej (8 godz.)
•    Analiza rynku, marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych (16 godz.)
•    Biznesplan i rachunkowość (32 godz.)

4. Wizyty studyjne dla pracowników organizacji działających w sferze ekonomii społecznej i planujących utworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Miejscem docelowym wizyt będą podmioty ekonomii społecznej na terenie kraju (promocja dobrych praktyk).

5. Animację skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej, a także do innych kluczowych dla ekonomii społecznej podmiotów, które są zainteresowane możliwościami wynikającymi z budowania sieci współpracy. Celem działań animacyjnych będzie utworzenie 15 partnerstw lokalnych na rzecz wspierania ekonomii społecznej.

Dodatkowe informacje:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Filia w Białej Podlaskiej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 41, pok. 202
tel. 83 343 77 55
fax. 83 343 77 10
www.fundacja.lublin.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 17 grudnia 2012

Liczba odwiedzin: 217033
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego