Agroturystyka

Pełna nazwa projektu:

Agroturystyka

STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt jest przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju agroturystyki na obszarze Euroregionu Bug. Obejmie swoim zasięgiem terytorium obwodu Wołyńskiego na Ukrainie oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstanie m.in. folder reklamowy gospodarstw agroturystycznych stanowiący doskonałą formę promocji Euroregionu oraz strona internetowa. Czas trwania projektu wyniesie 8 miesięcy.

Projekt poprzez realizowane działania przyczyni się do:

 • Promocja walorów turystycznych i ekologicznych „Euroregionu Bug”.
 • Promocja postaw ekologicznych lokalnej społeczności, jako warunku niezbędnego do zachowania walorów środowiskowych regionu.

Poprawa jakości oferty agroturystycznej Euroregionu Bug. Podniesienie potencjału organizacji mogących w przyszłości pełnić istotną rolę w efektywnym wdrażaniu i wykorzystaniu środków pomocowych.

Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych, jakimi są osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne na polskim obszarze Euroregionu Bug oraz osoby zainteresowane utworzeniem takich gospodarstw na ukraińskim obszarze euroregionu. Najważniejsze produkty oraz działania, które będą zrealizowane w ramach projektu obejmują:

 • Opracowanie i wydanie 2000 szt. folderu gospodarstw agroturystycznych;
 • Przeszkolenie 30 osób z Ukrainy zainteresowanych utworzeniem gospodarstwa agroturystycznego;
 • Utworzenie strony internetowej zawierającej ofert gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug oraz szeregiem wyczerpujących informacji dotyczących zagadnień geograficznych, historycznych i kulturalnych regionu.

Bezpośrednie działania i efekty projektu w postaci przeprowadzonych szkoleń, opracowanego folderu oraz utworzonej strony internetowej stanowić będą istotne elementy wspierania rozwoju agroturystyki na obszarze Euroregionu Bug. Zdobyte w ramach szkoleń informacje stanowić będą istotne źródło wiedzy o prowadzeniu gospodarstwa agroturystyznego dla grupy ukraińskich rolników stając się źródłem inspiracji do podejmowania działalności w tym zakresie. Opracowany folder gospodarstw agroturystycznych pozwoli na dotarcie z ofertą do większej liczby odbiorców – turystów zainteresowanych tą formą wypoczynku. Wszystko to przyczyniać się będzie do rozwoju potencjału turystycznego północnej części Euroregionu Bug.

REZULTATY PROJEKTU

Znaczenie projektu

Projekt skierowany jest do trzech grup docelowych:

 • turystów;
 • potencjalnych turystów;
 • osób z Ukrainy zainteresowanych tworzeniem w ukraińskiej części Euroregionu Bug gospodarstw agroturystycznych.

Sytuacja pierwszej grupy docelowej- turystów znacznie się poprawi, ponieważ na etapie podejmowania decyzji co do miejsca wypoczynku będą mogli zapoznać się z ofertą gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug.
Sytuacja drugiej grupy docelowej (potencjalnych turystów) poprawi się dzięki wydaniu „Folderu reklamowego gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug”, który w momencie podjęcia decyzji o wyjeździe turystycznym będzie służył im informacją o regionie oraz będzie bazą noclegową regionu stanowiąc ważne źródło promocji regionu.
Trzecia grupa docelowa- osoby z Ukrainy zainteresowane tworzeniem w ukraińskiej części Euroregionu Bug gospodarstw agroturystycznych. Sytuacja tych osób poprawi się dzięki zorganizowaniu szkolenia; zyskają oni informacje dotyczące podstaw formalno- prawnych prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w warunkach ukraińskich, będą mogli obejrzeć jak wyglądają i są prowadzone polskie gospodarstwa agroturystyczne.

Efekt transgraniczny

Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia współpracy transgranicznej dwóch organizacji partnerskich realizujących ten program, wnioskodawcy oraz partnera ukraińskiego: Stowarzyszenia „Wołyńskie Perspektywy”. Zdobyte przy realizacji projektu doświadczenia oraz nawiązane partnerstwo pomogą zbudować wzajemne zaufanie tych organizacji dając podstawę dalszej owocnej współpracy w układzie transgranicznym. Zainicjowana w wyniku realizacji projektu współpraca będzie mogła przerodzić się w trwałe partnerstwo naszych stowarzyszeń niosąc za sobą wdrażanie kolejnych projektów współpracy transgranicznej. Beneficjentami projektu będą właściciele gospodarstw agroturystycznych obydwu części Euroregionu Bug – polskiej i ukraińskiej. Produkt opracowany w ramach realizacji projektu – folder będzie służył turystom po obydwu stronach Euroregionu Bug.

Oznakowanie UE

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z wymogami w zakresie oznakowania UE.

Począwszy od pierwszych działań projektu związanych z jego promocją oraz uzyskaniem pozwoleń formalno- prawnych wszelkie formy publikacji (typu pisma, artykuły prasowe, plakaty, ankiety i formularze) oraz korespondencja zawierać będą widoczne w wyraźny sposób informacje o fakcie współfinansowania projektu z funduszy UE - programu Phare oraz logo UE lub programu Phare. Analogicznie wszelkie publikacje powstałe podczas realizacji niniejszego projektu zawierać będą wymienione wyżej formy oznakowania UE oraz informacje o projekcie i źródłach jego współfinansowania, w wyniku czego oznakowanych zostanie: łącznie 2000 egzemplarzy „Folderu reklamowego gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug”. Przewiduje się, że podczas szkolenia (działanie 4) zorganizowana zostanie konferencja prasowa, podczas której zostanie wyraźnie zaznaczone, że środki finansowe na realizację konferencji (będącej częścią projektu) pochodzą z funduszu Phare UE, ponadto miejsce, w którym odbywać się będzie to szkolenie zostanie oznakowane flagą UE oraz logo programu Phare, w taki sposób, aby były one wyraźnie widoczne i znajdowały się w centralnym miejscu lub stanowiły bezpośrednie tło prowadzących zajęcia na szkoleniu. Logo UE oraz programu Phare wraz z pisemną informacją o pochodzeniu środków finansowych na realizację projektu zamieszczone zostaną na głównej części (home page) powstałej w wyniku realizacji projektu strony internetowej.

W przypadku promocji projektu w środkach masowego przekazu osoby udzielające informacji każdorazowo poinformują przedstawicieli mediów o źródle pochodzenia środków finansowych na realizację projektu.

Efekt mnożnikowy oraz Efekt długofalowy

W chwili zakończenia obecnego projektu gotowe będą struktury do realizacji projektu w latach następnych (to znaczy do zagospodarowania większej ilości ofert gospodarstw agroturystycznych do folderu oraz do umieszczenia na stronie internetowej) zarówno ze strony Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego jak i Stowarzyszenia „Wołyńskie Perspektywy”. Najważniejszym rezultatem projektu będą gotowe materiały do ewentualnego wydania rozszerzonego folderu w latach kolejnych. Strona internetowa będzie już wykonana i gotowa do zamieszczania kolejnych ofert gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug w latach następnych. Pozostały sprzęt po realizacji projektu przejdzie w posiadanie stowarzyszenia i w latach następnych również będzie mógł posłużyć realizacji programu. Potencjał rzeczowy stowarzyszenia zapewni zdolność do realizowania kolejnych programów oraz posłuży do redukcji kosztów realizacji tych programów. Sprzęt pozostając w posiadaniu stowarzyszenia będzie służył społeczności lokalnej.

Folder powstały w wyniku realizacji projektu przejdzie w posiadanie społeczności lokalnej tzn. sieci ośrodków informacji turystycznej oraz biur podróży na terenie całej Polski. Informacja i wiedza (w postaci folderu) zdobyta w wyniku realizacji projektu przez grupy docelowe niewątpliwie również pozostanie w społeczności lokalnej i podniesie jej potencjał.

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów

wskaźniki na poziomie produktu

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące rezultaty:

 • folder (2000 szt.)- najważniejszy rezultat projektu, który będzie zawierał opis 30 ofert gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug oraz szereg wyczerpujących informacji dotyczących zagadnień geograficznych, historycznych i kulturalnych regionu. Folder będzie przeznaczony dla ośrodków informacji turystycznej i biur podróży w całej Polsce, jak również będzie mógł być wykorzystany przez samorządy, znajdujące się na terenie „Euroregionu Bug”;
 • przeszkolenie 30 osób z Ukrainy zainteresowanych tworzeniem w ukraińskiej części Euroregionu Bug gospodarstw agroturystycznych;
 • 1 spotkanie studyjne w Brześciu, dotyczące realizacji projektu;
 • strona internetowa z prezentacją ofert gospodarstw agroturystycznych polskiej części Euroregionu Bug oraz szeregiem wyczerpujących informacji dotyczących zagadnień geograficznych, historycznych i kulturalnych regionu;

wskaźniki na poziomie celów

 • wzrośnie o 5 % liczba turystów odwiedzających biorące udział w projekcie gospodarstwa agroturystyczne polskiej części Euroregionu Bug w rok po realizacji projektu- wskaźnik ten zostanie zweryfikowany na podstawie ankiet wysłanych do gospodarstw na początku projektu i w rok po jego zakończeniu;
 • nastąpi 1200 odwołań do strony internetowej w ciągu 1 roku od chwili jej uruchomienia – wskaźnik ten zostanie zweryfikowany przy pomocy programu do statystyk odwiedzin stron internetowych– w chwili obecnej ta strona nie istnieje, w związku z czym weryfikacja tego wskaźnika będzie bezpośrednia.
 • Powstanie 5 profesjonalnie prowadzonych gospodarstw agroturystycznych na terenie Euroregionu Bug po stronie ukraińskiej.

OFERTA >>

Niniejsza publikacja została wsparta ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wyrażone w niej poglądy są podlądami Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.


Dodano: 19 wrzesnia 2010

Liczba odwiedzin: 276806
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego