Tablice

Pełna nazwa projektu:

Tablice

STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju turystyki w północnej części Euroregionu Bug. Obejmował swoim zasięgiem terytorium obwodu Brzeskiego na Białorusi oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstanie m.in. transgraniczny przewodnik turystyczny oraz strona internetowa.  Projekt poprzez realizowane działania przyczynił się do:

  • promocji walorów turystycznych „Euroregionu Bug”;
  • zwiększenia dostępu do informacji o walorach turystycznych Euroregionu Bug;
  • poprawy wizerunku Euroregionu Bug;
  • podniesienia potencjału organizacji mogących w przyszłości pełnić istotną rolę w efektywnym wdrażaniu i wykorzystaniu środków pomocowych.

Projekt skierowany był do trzech grup docelowych, którymi są: turyści, potencjalni turyści oraz osoby podróżujące tranzytowo przez teren Euroregionu Bug.

Najważniejsze produkty oraz działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu obejmują:

  • 2000 egzemplarzy Przewodnika turystycznego zawierającego informacje o najatrakcyjniejszych miejscach północnej części Euroregionu Bug - najważniejszy rezultat projektu;
  • 19 tablic informacyjnych – zawierających opis 15 najatrakcyjniejszych miejsc regionu, w tym 4 tablice z opisem regionu i głównych atrakcji turystycznych, które zostaną umieszczone na granicy Polski
  • 1 strona internetowa zawierająca elektroniczną wersję przewodnika z prezentacją projektu i jego rezultatów;

Bezpośrednie efekty projektu w postaci opracowanego przewodnika turystycznego zawierającego informacje o najatrakcyjniejszych miejscach północnej części Euroregionu Bug oraz utworzona strona internetowa są istotnymi elementy promocji północnej części Euroregonu oraz są podstawowymi nośnikami informacji o turystyce regionu służąc wszystkim osobom zainteresowanym turystyką na tym obszarze.
Wydanie przewodnika przyczyniło się do rozpropagowania walorów turystycznych i ekologicznych „Euroregionu Bug”. Przewodnik został rozpropagowany w całej Polsce.

 Mapa zabytków Projekt Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

 

Turystyka staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów przygranicznych. Decyduje o tym kilka elementów, które poprzez swoje oddziaływanie wpływają na atrakcyjność turystyczną danego obszaru. Koniecznym uzupełnieniem podstawowych walorów turystycznych jest profesjonalna promocja przyczyniająca się do poprawy wizerunku regionu, także w skali międzynarodowej. W kształtowaniu wszystkich tych czynników niebagatelną rolę odgrywa aktywność lokalnych społeczności. Niniejsza publikacja jest znakomitym przykładem tego typu inicjatywy mającej na celu poprawę wizerunku Północnej części Euroregionu Bug. Przewodnik zawiera interesujące informacje o północnej części województwa lubelskiego oraz regionu brzeskiego na Białorusi. Jestem przekonany, że stanie się on dla Państwa cennym źródłem informacji o walorach turystyczno- krajobrazowych regionu oraz narzędziem pomocnym przy planowaniu turystycznych wyjazdów i wędrówek. Publikacja powstała dzięki inicjatywie Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa dostępu do walorów turystycznych północnej części Euroregionu Bug”. Przedsięwzięcie to zasługuje na uznanie, gdyż jest jednym z pierwszych projektów współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki realizowanym przy wsparciu środków Unii Europejskiej na obszarze północnej części Euroregionu Bug.

Andrzej Czapski

Prezydent Miasta Biała Podlaska

 

REZULTATY PROJEKTU

Efekt transgraniczny

Wszelkie zaplanowane w ramach projektu działania mały na celu rozwój turystyki w regionie oraz poprawę wizerunku Euroregionu Bug po obydwu stronach granicy. Projekt realizowany był niejako „symetrycznie” dla wybranych grup docelowych po obydwu stronach granicy. Realizacja programu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy transgranicznej dwóch organizacji partnerskich realizujących ten program: Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego po stronie Polskiej oraz Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców „Sodiejstwie” po stronie Białoruskiej. Zdobyte przy realizacji projektu doświadczenia oraz nawiązane partnerstwo pomogły zdobyć wzajemne zaufanie tych organizacji dając podstawę dalszej owocnej kooperacji w układzie transgranicznym. Zainicjowana współpraca, w wyniku realizacji pierwszego projektu Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Brześć – Biała Podlaska”, poprzez realizację tego projektu przerodziła się w trwałe partnerstwo naszych stowarzyszeń niosąc za sobą wdrażanie kolejnych projektów współpracy transgranicznej. W wyniku realizacji projektu został opracowany „Folder turystyczny po najatrakcyjniejszych miejscach północnej części Euroregionu Bug” w trzech językach (polskim, rosyjskim i angielskim) posiada dużą wartość w zakresie informacji turystycznej. Opracowanie tego przewodnika da obydwu stronom projektu dało szeroką możliwość poznania realiów i bazy turystycznej zarówno własnej jak i tej po drugiej stronie granicy. Przyczyniło się to niewątpliwie do większego rozpropagowania atrakcji turystycznych regionu w układzie transgranicznym. Wydanie przewodnika znacznie ułatwiło dalszą współpracę zarówno zainteresowanym organizacjom, jak też innym organizacjom (mającym na celu rozwój turystyki w regionie) po obydwu stronach granicy. Uzupełnieniem przewodnika i tablic informacyjnych było opracowanie strony internetowej, zawierającej oprócz opisu 15 atrakcji turystycznych północnej części Euroregionu Bug szereg wyczerpujących informacji dotyczących zagadnień demograficznych, geograficznych, historycznych i kulturalnych regionu.

Efekt mnożnikowy oraz Efekt długofalowy

Projekt był przedsięwzięciem niosącym ze sobą realizację działań, które to działania w adekwatnych formach będą możliwe do powtórzenia w przypadku realizacji podobnych przedsięwzięć skierowanych na rozwój innych form turystyki aktywnej w układzie transgranicznym. Realizacja projektów mających na celu rozwój turystyki, będzie możliwa praktycznie w następnym roku po zakończeniu wnioskowanego projektu. Większość z zaplanowanych działań nadaje się do powielenia w przypadku realizacji kolejnych edycji tego typu projektów.
W chwili zakończenia obecnego projektu gotowe były struktury do realizacji kolejnych projektów w latach następnych zarówno ze strony Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego jak i Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców „Sodiejstwie”. Najważniejszym rezultatem projektu były gotowe materiały w trzech wersjach językowych do ewentualnego wydania rozszerzonego folderu turystycznego w latach kolejnych.
Przewodnik powstały w wyniku realizacji projektu przeszedł w posiadanie społeczności lokalnej tzn. sieci ośrodków informacji turystycznej na terenie Polski i Białorusi. Informacja i wiedza (w postaci folderu i tablic informacyjnych) zdobyta w wyniku realizacji projektu przez grupy docelowe niewątpliwie również pozostała w społeczności lokalnej i podniesie poziom jej wiedzy.


Niniejsza publikacja została wsparta ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wyrażone w niej poglądy są poglądami Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej. 

Dodano: 06 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 276794
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego