Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego

Pełna nazwa projektu:

Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego dziedzictwa kulturowego północnej części Euroregionu Bug

MIEJSCE REALIZACJI

Polska
Euroregion Bug
Województwo - lubelskie
Miejscowość - Biała Podlaska

Białoruś
Euroregion Bug
Obwód - Brzeski
Miejscowość – Brześć

CELE PROJEKTU

Celami projektu były:
I. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez promocję walorów turystycznych Euroregionu Bug.
II. Poprawa dostępu do informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym Euroregionu Bug. Cele główne zostały osiągnięte poprzez zrealizowanie działań, które w konsekwencji przyczyniły się do wzrostu zainteresowania architekturą drewnianą jako wyróżniającym i zanikającym elementem wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe:

1. Promocja walorów turystycznych „Euroregionu Bug”.
2. Poprawa wizerunku Euroregionu Bug.
3. Wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy.

W wyniku realizacji projektu:

1. Wzrosła świadomość tożsamości kulturowej lokalnego społeczeństwa.
2. Wzrosła wiedza o drewnianych zabytkach Północnej części Euroregionu Bug.

DZIAŁANIA

Działanie 1:
Zorganizowanie spotkania studyjnego w Brześciu.   Uczestniczyli w nim koordynatorzy projektu ze strony wnioskodawcy- stowarzyszenia oraz koordynatorzy ze strony partnera białoruskiego.

Działanie 2:
Prace badawcze - rozpoznanie ilościowe i jakościowe oraz waloryzacja istniejących zasobów na obszarze objętym realizacją projektu. Rozpoznanie dotyczyło w szczególności obiektów budownictwa i architektury drewnianej – sakralnej, budownictwa ludowego, dworskiego, przemysłowego, małej architektury.

Działanie 3:
Opracowanie naukowe publikacji dotyczące najciekawszych obiektów – kościołów, dworów, chałup wiejskich, wiatraków, kapliczek.

Działanie 4:
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku publikacji pt. „Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug”.

Działanie 5:
Tłumaczenie opracowanej publikacji „Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug” na język rosyjski.

Działanie 6:
Druk publikacji pt. „Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug”. wydrukowano 1000 egzemplarzy publikacji polskiej wersji i 300 egzemplarzy wersji rosyjskiej.

Działanie 7:
Przygotowanie zestawu plansz, stanowiący część materiałów fotograficznych przygotowanych na potrzeby wzmiankowanego wydawnictwa, ilustrujących urodę zanikającej drewnianej architektury. Fotografie stanowią istotny element plansz obrazujących najciekawsze przykłady architektury. Zestaw plansz ze zdjęciami stanowi bazę materiałów – przenośną wystawę, która jest udostępniana szkołom i innym podmiotom jako wystawa czasowa.

Działanie 8:
Utworzenie strony internetowej dotyczącej zrealizowanego projektu.

Działanie 9:
Podsumowanie projektu 

WPŁYW TRANSGRANICZNY

Realizacja programu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy transgranicznej dwóch organizacji partnerskich realizujących ten program: Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego po stronie Polskiej oraz Organizacji Pozarządowej LOGOS po stronie Białoruskiej. W wyniku realizacji projektu została opracowana publikacja pt. „Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug”. Opracowanie publikacji w dwóch wersjach językowych dało obydwu stronom projektu szeroką możliwość poznania obiektów architektury drewnianej własnej jak i tej po drugiej stronie granicy. Przyczyniiło się to niewątpliwie do większego rozpropagowania atrakcji turystycznych regionu w układzie transgranicznym. Wydanie przewodnika znacznie ułatwiło dalszą współpracę zarówno zainteresowanym organizacjom, jak też innym organizacjom (mającym na celu rozwój turystyki w regionie) po obydwu stronach granicy.

EFEKTY PROJEKTU

Produkty

Najważniejsze produkty oraz działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu obejmują:
 

  • 1300 egzemplarzy publikacji zawierającej informacje o najatrakcyjniejszych obiektach architektury drewnianej północnej części Euroregionu Bug - główny rezultat projektu;
  • 24 plansze obrazujące najciekawsze przykłady architektury drewnianej – stanowiące przenośną wystawę, która będzie udostępniana szkołom i innym podmiotom jako wystawa czasowa.
  • 1 strona internetowa.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany był do następujących grup docelowych:

  • organizatorów turystyki;
  • turystów;
  • środowisk naukowych (kadry i studentów turystyki i rekreacji);
  • oraz pośrednio do samorządów lokalnych.

ZDJĘCIA

Dodano: 06 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 276818
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego