Promocja zrównoważonego rozwoju w północnej części Euroregionu Bug

Pełna nazwa projektu:

Promocja zrównoważonego rozwoju w północnej części Euroregionu Bug

 

Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności podmiotów gospodarczych z terenu północnej części województwa lubelskiego uprawnionych do wdrażania programów UE (ze szczególnym uwzględnieniem programów INTERREG i TACIS) w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, poprzez działalność ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego– „Transgranicznego Centrum Rozwoju Lokalnego w Białej Podlaskiej” .

Zrealizowane w ramach projektu działania były ukierunkowane na zwiększenie gotowości i umiejętności projektodawców do udziału we wdrażaniu programów współfinansowanych ze środków UE poprzez aktywną promocję, animację i inspirację, propagowanie idei i praktyki partnerstwa jak również zapewnianie bezpośredniej pomocy w postaci nieodpłatnych usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych.

Cele szczegółowe dla głównych działań projektu:

A. Wzmocnienie potencjału instytucji samorządowych i przedsiębiorców działających na terenie północnej części województwa lubelskiego oraz na terenie obwodu brzeskiego poprzez realizację cyklu szkoleń dla ich pracowników na temat różnych aspektów projektów transgranicznych w odniesieniu do obszaru działania szczególnie programu INTERREG i TACIS;

B. Podniesienie świadomości  uczestników szkoleń na temat możliwości wynikających z wykorzystania programów UE ze szczególnym uwzględnieniem programów transgranicznych poprzez usługi informacyjne i promocyjne.

   Wszelkie zaplanowane w ramach projektu działania mały na celu rozwój potencjału przedsiębiorców  i instytucji samorządowych polskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy transgranicznej przedsiębiorców oraz zacieśnienia współpracy dwóch organizacji partnerskich realizujących ten projekt: Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego po stronie Polskiej oraz Białorusko- Polskiego Klubu w Brześciu po stronie Białoruskiej. Zdobyte przy realizacji projektu doświadczenia oraz nawiązane partnerstwo pomogły zdobyć wzajemne zaufanie tych organizacji dając podstawę dalszej owocnej kooperacji w układzie transgranicznym. Zainicjowana współpraca, w wyniku realizacji wcześniejszych projektów Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i stowarzyszenia Białorusko- Polski Klub w Brześciu, poprzez realizację tego projektu przerodziło się w trwałe partnerstwo naszych stowarzyszeń niosąc za sobą wdrażanie kolejnych projektów współpracy transgranicznej.

 

Projekt skierowany był do następujących grup docelowych

- Instytucji samorządowych z terenu województwa lubelskiego oraz obwodu brzeskiego,

- Przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego oraz obwodu brzeskiego.

   Projekt poprawił wiedzę pierwszej grupy na temat Unii Europejskiej. Dał praktyczne informacje z zakresu aplikowania projektów do Unii Europejskiej, ponadto dostarczył informacje obu grupom dotyczące roli instytucji samorządowych iprzedsiębiorców  w efektywnym wdrażaniu i wykorzystywaniu środków pomocowych.
  Poprzez realizację projektu został zorganizowany punkt konsultacyjny dla ostatecznych beneficjentów projektu, którzy byli zainteresowani opracowaniem i aktywnym wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

   Wzrósł również potencjał merytoryczny wnioskodawcy- Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego, które zyskało nowe umiejętności oraz doświadczenie w realizacji projektów, wzrosnły umiejętności organizatorskie członków stowarzyszenia.

 

Dodano: 06 pazdziernika 2010

Liczba odwiedzin: 276812
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego