Projekty zrealizowane


Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego dziedzictwa kulturowego północnej części Euroregionu Bug
Celami projektu były: I.Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez promocję walorów turystycznych Euroregionu Bug. II. Poprawa dostępu do informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym Euroregionu Bug.
06 pazdziernika 2010
Rozwój kompetencji w zakresie współpracy transgranicznej w regionie Brześć – Biała Podlaska
Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu intensyfikację współpracy transgranicznej w obszarze regionów Brześć – Biała Podlaska. Jako grupy docelowe wybrano władze samorządowe oraz przedsiębiorców, które mogą i powinny grać aktywną rolę na szczeblu współpracy transgranicznej przyczyniając się do rozwoju obszarów przygranicznych. Projekt stanowił propozycję szkoleń i spotkań studyjnych przedstawicieli tych grup mających na celu rozwój ich kompetencji w zakresie efektywnej współpracy.
07 pazdziernika 2010
Tablice
Projekt był przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju turystyki w północnej części Euroregionu Bug. Obejmował swoim zasięgiem terytorium obwodu Brzeskiego na Białorusi oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstał m.in. transgraniczny przewodnik turystyczny.
06 pazdziernika 2010
Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej w regionie Brześć-Biała Podlaska
Projekt niniejszy jest przedsięwzięciem z dziedziny rozwoju gospodarczego Obejmie swoim zasięgiem miasta Brześć oraz Białą Podlaską wraz z przyległym powiatem bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja rożnych działań, w wyniku których powstaną m.in. transgraniczne informatory gospodarcze oraz strona internetowa mająca na celu stworzenie bazy informacji gospodarczej. Projekt łączy w sobie elementy typowego przedsięwzięcia o charakterze marketingowym z elementami działań edukacyjnych.
19 wrzesnia 2010
Agroturystyka
Projekt jest przedsięwzięciem mającym na celu wspieranie rozwoju agroturystyki na obszarze Euroregionu Bug. Obejmie swoim zasięgiem terytorium obwodu Wołyńskiego na Ukrainie oraz miasto Biała Podlaska wraz z przyległym powiatem Bialskim. Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstanie m.in. folder reklamowy gospodarstw agroturystycznych stanowiący doskonałą formę promocji Euroregionu oraz strona internetowa. Czas trwania projektu wyniesie 8 miesięcy.
19 wrzesnia 2010

Liczba odwiedzin: 144656
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego