Kreatywna szkoła

Pełna nazwa projektu:

Kreatywna szkoła

Z przyjemnością informujemy, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Gminą Łomazy przystąpiło do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje., działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt „Kreatywna szkoła” realizowany jest do 29.02.2020, zaś jego celem jest osiągnięcie wyższej jakości oferty edukacyjnej w szkołach gminy Łomazy oraz lepszego dostępu do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Łomazach.

Projekt obejmuje swym zakresem:

  • stworzenie w szkołach warunków do stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT, w tym utworzeniu 1 pracowni międzyszkolnej
  • organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa)
  • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów, w tym dzięki zajęciom z programowania
  • organizację doradztwa zawodowego
  • organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci oraz ich rodziców (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia logopedyczne oraz wspomagające rozwój z elementami integracji sensorycznej)

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi: 548 763,49 zł

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu Kreatywna szkoła

Formularz zgłoszeniowy uczeń

Formularz zgłoszeniowy rodzic/opiekun prawny

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 307/RPLU.12.02.00-06-0057/17-00

 

 

Dodano: 31 stycznia 2018

Liczba odwiedzin: 222905
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego