Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

Pełna nazwa projektu:

Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

W dniu 29 września 2014 roku w biurze Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej, ul. Księcia Witolda 21/i, odbyła się ocena formalna wniosków Beneficjentów/Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w biurach projektowych Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Wszystkie wnioski zostały uznane za prawidłowe pod kątem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej.

 W wyniku obrad w dniu 20 października 2014  r. Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”  powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia, którą została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 Z Beneficjentami pomocy, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe zostanie podpisany aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa

 

 

*****

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.09.2014 r.) zamieszczamy wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, niezbędne do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki) projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli składać Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ul. Księcia Witolda 21/i, Biała Podlaska w terminie 24 - 26 września 2014 r w godzinach 8.00 - 16.00.

Sprawozdanie finansowe

Karta oceny merytorycznej-pomostowka przedłużona

Oświadczenie o niekorzystaniu-skorzystaniu z pomocy de minimis

Formularz informacja de minimis

Oświadczenie osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużone

Karta oceny formalnej

 

*****

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (29.04.2014 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej (po odwołaniach) Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.
Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  należy odebrać osobiście w biurze projektu Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ul. Księcia Witolda 21/i, Biała Podlaska do 7 maja 2014 r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

*****

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.04.2014 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

 

Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  należy odebrać osobiście w biurze projektu Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ul. Księcia Witolda 21/i, Biała Podlaska do 4 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Po procedurze odwoławczej od oceny merytorycznej zostanie sformułowana ostateczna lista wyników, która po akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy podane zostanie do publicznej wiadomości.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

 *****

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.03.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego po ocenie formalnej w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

 

Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości po ocenie formalej

 

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego po ocenie formalej

*****

W dniu dzisiejszym (06.03.2014 r.) zamieszczamy  Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z załącznikami (załączone wcześniej w PDF do  Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości).

Beneficjenci pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki Projektu) będą mogli składać wnioski w Biurze Projektu Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ul. Księcia Witolda 21/i w Białej Podlaskiej  w dniu 24 marca 2014 roku od godziny 8.00 do 16.00

Załączniki

ośw. przetwarzanie_danych_osobowych_.doc

 

 

Reg. przyznawania środków finansowych PL.pdf

 

 

z1-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc

 

 

z10-karta_oceny_merytorycznej-pomostowka.doc

 

 

z11-karta_oceny_merytorycznej-pomostowka_przedluzona.doc

 

 

z12-regulamin_pracy_zespolu_oceny_wnioskow_-_6_2.doc

 

 

z13-osw_o_niekorzystaniu-skorzystaniu_z_pomocy_deminimis.doc

 

 

z14-osw_o_kwalifikowalnosci_vat.doc

 

 

z15-formularz_inf-de_minimis.doc

 

 

z16-osw_osoby_niepelnosprawnej.doc

 

 

z17-osw_o_zgodzie_malzonka.doc

 

 

z2-wniosek_o_przyznanie_wspracia_pomostowego_podstawoweg.doc

 

 

z3-wniosek_o_przyznanie_wspracia_pomostowego_przedluzone.doc

 

 

z4-umowa_na_otrzymanie_wsparcia_finansowego.doc

 

 

z5-umowa_na_otrzymanie_wsparcia_pomostowego_podst.doc

 

 

z7-harmonogram_rzeczowo-finansowy.doc

 

 

z8-karta_oceny_formalnej.doc

 

 

z9-karta_oceny_merytorycznej-srodki_finansowe.doc

 

 

 

 

*****

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i udzielenia wsparcia  w projekcie „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” podajemy ostateczne wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych.

Prezentowane listy uwzględniają wyniki rozpatrzenia złożonych odwołań – łącznie wpłynęło 8 odwołań.
Informujemy, iż na listach nie widnieją osoby, które złożyły rezygnacje z udziału w projekcie.

Ostateczna lista rankingowa Formularzy Zgłoszeniowych osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie

*****

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (05.02.2014 r.) dobiegła końca ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku na dole strony.

Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej wraz z kopiami kart oceny merytorycznej (pisma będą rozsyłane pocztą).

Nadmieniamy, że mają Państwo możliwość odwołania się od decyzji zatwierdzającej listę rankingową w przeciągu trzech dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wynikach oceny Formularza Zgłoszeniowego. 

Ostateczna Lista Rankingowa zostanie podana po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa Formularzy Zgłoszeniowych po ocenie merytorycznej

*****

Informujemy, że w związku z dużą ilością złożonych formularzy zgłoszeniowych zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i udzielenia wsparcia § 8 pkt 7 przedłużona zosteje ocena merytoryczna Formularzy zgłoseniowych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” do 5 lutego 2014 roku.

*****

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2014 roku została zakończona ocena formalna formularzy zgłoszeniowych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. Osoby, których formularze zgłoszeniowe zostały odrzucone na etapie oceny formalnej otrzymają informację na piśmie o przyczymach odrzucenia. Pisma będą rozsyłane pocztą.

Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniopwych opublikowane zostaną w dniu 29 stycznia 2014 r.

Lista Formularzy Rekrutacyjnych po ocene formalnej

*****

Informujemy że zakończonym w dniu 3 stycznia 2014 r. naborze osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” złożonych zostało łącznie 120 formularzy rekrutacyjnych (w biurze projektu Lidera: Biała Podlaska - 101 formularzy zgł., biurze projektu Partnera: Parczew - 19 formularzy zgł.). Kolejnym etapem realizacji projektu jest ocena formalna złożonych formularzy zgłoszeniowych, która potrwa do 17 stycznia 2014 r. O wynikach przeprowadzonej oceny kandydaci zostaną poinformowani w sposób okreśony w Regulaminie rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia.

*****

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do biura) w dniach 27 i 30 grudnia 2013 roku oraz 2 i 3 stycznia 2014 roku w godzinach od  800 do 1600 w biurach projektu. (Dokuemnty aplikacyjne do pobrania znajdują się poniżej).

*****

Projekt "Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości" realizowany jest przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny

Okres realizacji projektu: 01.11.2013 r. – 31.05.2015 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

 • odbiorcami wsparcia mogą być wszystkie osoby fizyczne z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,
 • w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 18 lat, a nie ukończyły 65 roku życia (60 lat u kobiet),
 • posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:

- osoba bezrobotna

- osoba nieaktywna zawodowo,

 • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 

W ramach projektu Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 

 • Doradztwo podstawowe – zawodowe obejmujące 4 godz. indywidualnego spotkania
  z doradcą zawodowym, w tym zostanie opracowany Indywidualnego Planu Działania. W trakcie spotkania opracowane zostaną testy psychologiczne.
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (56 godzin – 7 dni x 8 godz.) obejmujące zagadnienia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzaniem, podatkami, zatrudnianiem personelu, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, marketingiem, przygotowaniem biznesplanu.

W ramach szkolenia oferujemy bezpłatnie materiały szkoleniowe, podręczniki, ciepły posiłek w trakcie szkolenia, po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Doradztwo podstawowe obejmujące 5 godz./osobę w postaci indywidualnych spotkań z doradcą, które poświęcone będą zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przygotowaniu biznesplanu.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:
Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 36 uczestników/-czek w wysokości do 35 000 zł.

Wsparcie pomostowe:

 • Podstawowe wsparcie pomostowe – w wysokości 600 zł/m-c dla 36 osób (wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)
 • Przedłużone wsparcie pomostowe – 500 zł/m-c dla 12 osób (wypłacane przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia

Zal 1 Formularz rekrutacyjny

Zal 2 Karta oceny formalnej

Zal 3 Karta oceny merytorycznej

Regulamin przyznawania środków finansowych

Rodzaje działalnośći gospodarczej wg PKD 2007 wykluczonych z możliwośći ubeigania się o przyznanie wsparcia
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu oraz na stronach internetowych:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego

ul. Księcia Witolda 21/I (przy LIDL), 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 311 11 91, 724 600 303, 725 520 202
www.bsrr.pl
e-mail:info@bsrr.pl


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Parczewie

ul. Kolejowa 1/2, 21-200 Parczew
tel. 83 354 19 33, 83 354 19 30
www.fundacja.lublin.pl
e-mail:parczew@fundacja.lublin.pl

Dodano: 04 listopada 2013

Liczba odwiedzin: 276816
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego