Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku

Pełna nazwa projektu:

Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.01.2018 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej (po odwołaniach) Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.”.

Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Lista rankingowa

 

********

Uprzejmie informujemy, że w wyniku obrad w dniach 2 – 8 stycznia 2018  r. Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego.” powstała wstępna lista wniosków do otrzymania wsparcia.

Zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku negatywnej oceny (nie uzyskania dofinansowania) Uczestniczce przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie nie później niż 5 dni od dnia otrzymania wyników oceny (procedura odwoławcza opisana w § 3 niniejszego regulaminu). Jednocześnie przypominamy, że wnosząc odwołanie od oceny, Kandydatka powinna powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zostanie przekazana po zakończeniu procedury odwoławczej i zatwierdzeniu listy rankingowej Wniosków.

Lista rankingowa

 

********

 

W dniu dzisiejszym (4 grudnia 2017 r.) informujemy, że w dniach 18-20 grudnia 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”. Wnioski należy składać w biurze projektu ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godzinach 8:00 – 16:00 lub siedzibie Partnera – Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew godzinach od 7:30 – 15:30.

 

********

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (06.07.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej (po odwołaniach) Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”.
Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego należy odebrać osobiście w biurze projektu.

 

Ostateczna lista rankingowa

********

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (21.06.2017 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ramach projektu „"Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego"

 Informujemy jednocześnie, że pisma o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia finansowego  zostaną do Uczestniczek projektu wysłane mailowo zgodnie z § 2 ust. 14. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostaje utworzona rezerwa finansowa w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości planowanych do udzielenia w ramach projektu. Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały przyjęte do dofinansowania w wyniku ich ponownego rozpatrzenia.

Po procedurze odwoławczej od oceny merytorycznej zostanie sformułowana ostateczna lista wyników.

 

Wstępne wyniki oceny merytorycznej 

*******

W dniu dzisiejszym (17.05.2017 r.) informujemy, że w dniach 5-7 czerwca 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”. Wnioski należy składać w biurze projektu ul. Księcia Witolda 19/24, 21-500 Biała Podlaska w godzinach 8:00 – 16:00 lub siedzibie Partnera ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew godzinach od 7:30 – 15:30

*******

Dla Państwa informacji zamieszczamy  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności  gospodarczej oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z załącznikami.

 

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zalacznik 2 Wniosek o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Zalacznik 3 Biznesplan

Zalacznik 4 Karta oceny biznesplanu

Zalacznik 5 Karta oceny wniosku o przyznanie podstawowego przedłużonego wsparcia pomostowego

Zalacznik 6 Minimalny zakres wymagań dotyczących biznesplanu

Zalacznik 7 Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Zalacznik 8 Szczegółowe zestawienie towarów lub usług

Zalacznik 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

 

********************

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2017 r. dobiegł  końca proces rekrutacji (I i II etap) do projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” 

Poniżej zamieszczamy wyniki z procesu rekrutacji – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych. Pierwsze 50 kobiet posiadające największą liczbą punktów zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie. Pozostałe Kandydatki znajdują się na liście rezerwowej.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników od decyzji zatwierdzającej Listę rankingową Kandydatek zakwalifikowanych do projektu można odwołać się w ciągu 5 dni roboczych. 

Ostateczna Lista Rankingowa zostanie podana po zakończeniu procedury odwoławczej.

 

Wybiki oceny merytorycznej I i II etap rekrutacji

 

 

*******************

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2017 r. dobiegła końca rekrutacja kobiet do projektu „Mój biznes! – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego”  

Do biur projektowych wpłynęło 77 Formularzy Rekrutacyjnych (65 złożono w Białej Podlaskiej oraz 12 w Parczewie).

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji formularze zgłoszeniowe zostały poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej (I etap rekrutacji). Osoby które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji zostały skierowane na spotkanie z doradcą zawodowym ( II   etap rekrutacji).

Poniżej zamieszczamy wyniki z I etapu rekrutacji (listę po ocenie formalnej i listę po ocenie merytorycznej formularzy zgłoszeniowych).

 

Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny merytorycznej I etap rekrutacji

********************

Projekt "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego" realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z. o o w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

·         odbiorczyniami wsparcia mogą być kobiety z wyłączeniem kobiet, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

 

·         zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska,

·         w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 30 lat,

·         kobiety, które posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:

1.       osoba bezrobotna

2.       osoba nieaktywna zawodowo,

3.       korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Priorytetowo będą kobiety (dodatkowe punkty na etapie oceny formularzy rekrutacyjnych):

1.       Zamieszkujące tereny wiejskie,

2.       z niepełnosprawnościami,

3.       zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne,

4.       Osoby zamierzające utworzyć dodatkowe miejsca pracy w sektorach białej i/lub zielonej gospodarki – sektor białej gospodarki oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z leśnictwem, ochroną zdrowia, farmaceutycznych, usługami medyczno-opiekuńczymi oraz przemysłem produktów medycznych. Sektor zielonej gospodarki  oznacza to, że uczestniczka projektu zamierza prowadzić działalność gospodarczą w sektorach związanych z transportem zbiorowym , odnawialnymi źródłami energii, budownictwem i gospodarką odpadami. W obu przypadkach osoby zamierzają zatrudnić na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika, który wykonywać będzie czynności związane z tą branżą.

 

W ramach projektu Uczestniczkom Projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

Doradztwo  obejmujące 8 godz. indywidualnych spotkań z doradcami w tematyce dostosowanej do potrzeb Uczestniczki Projektu – zgodnie z przeprowadzoną analizą i diagnozą potrzeb doradczych.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości obejmujące zagadnienia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzaniem, podatkami, zatrudnianiem personelu, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, marketingiem, przygotowaniem biznesplanu. Zajęcie dostosowane będą do poziomu posiadanej wiedzy przez Uczestniczki Projektu dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej – poziom podstawowy.

W ramach szkolenia ciepły posiłek w trakcie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przewidziane zostały w postaci:

Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 40 uczestniczek  w wysokości do 22 932,00 zł.

Wsparcie pomostowe:

Podstawowe wsparcie pomostowe – w wysokości 1 850,00 zł/m-c dla 40 osób (wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.

Przedłużone wsparcie pomostowe1 850,00 zł/m-c dla 10 osób (wypłacane przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności.

Szkolenia obejmujące m.in.:

1.       Jakość obsługi klienta

2.       Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymywać płynność finansową firmy

3.       Kobiety w przedsiębiorczości i zarządzaniu

4.       Negocjacje w biznesie

5.       Programy pomocowe dla firm

Każda z uczestniczek będzie mogła skorzystać z dwóch 16 godz. szkoleń tematycznych. 

Doradztwo biznesowe – 4 godz. z tematyki dostosowanej do indywidualnych potrzeb uczestniczki.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Karta oceny formalnej

Zał. 3 Wykaz działalności

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu oraz na stronach internetowych:

ProjektHub sp. z o.o. /Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju

ul. Księcia Witolda 19/24 (przy LIDL), 21-500 Biała Podlaska

tel. 724 600 303, 725 520 202

www.projekthub.pl

www.bsrr.pl

e-mail:info@bsrr.home.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34

www.lgdparczew.pl

email: biuro@lgdparczew.pl

Dodano: 15 lutego 2017

Liczba odwiedzin: 259183
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego