Twój nowy zawód II

Pełna nazwa projektu:

Twój nowy zawód II

 

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają do udziału w projekcie„Twój nowy zawód II”

W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia

 

w Białej Podlaskiej z zakresu:

 • Kurs prawa jazdy kat. C (50 godz.)
 • Sprzedawca  (144 godz.)
 • Makijaż wizaż (144 godz.)
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (144 godz.)

w Parczewie z zakresu:

 • Kurs prawa jazdy kat. C (50 godz.)
 • Sprzedawca  (144 godz.)
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw (144 godz.) 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Zameldowane i zamieszkałe na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego
 • Ubezpieczone w KRUS jako rolnicy lub domownicy,
 • Zainteresowane z własnej inicjatywy podwyższeniem własnych kwalifikacji,
 • Deklarujące chęć podjęcia pracy poza rolnictwem.

Uczestniczy projektu skorzystają z bezpłatnego doradztwa przedszkoleniowego i poszkoleniowego, warsztatów aktywizujących. Ponad to wszyscy uczestnicy szkoleń mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu na trasie od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem, bezpłatne materiały szkoleniowe, ciepły posiłek w trakcie szkolenia, a po zakończeniu kursów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz certyfikaty z projektu.

 Osoby, które zechcą skorzystać w wymienionych szkoleń zobowiązane są do przedstawienia nastepujących dokuemntów:

a) ksero kopii dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu na terenie jednego z powiatów bialskiego, parczewskiego lub radzyńskiego oraz oświadczeniu o zamieszkaniu na terenie jednego z powiatów bialskiego, parczewskiego lub radzyńskiego.

b) zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik rolnika nie starsze niż 1 miesiąc.

c) kserokopii aktualnego nakazu płatniczego wystawionego przez Gminę właściwą dla miejsca zamieszkania Uczestnika/-czki potwierdzającego wielkość posiadanego gospodarstwa lub innego dokumentu potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego.

d) kserokopia prawa jazdy kat. B (dotyczy szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C”)

Regulamin projektu:

1.Regulamin projektu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

ul. Stacyjna 4a
21-500 Biała Podlaska,
tel.  724-600-303, tel. 725-520-202, tel. 661-952-525 tel. 603-928-413
www.bsrr.pl, info@bsrr.pl 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Parczewie

ul. Kolejowa 1/2,  I p
21-200 Parczew                                                                                                                                                                   tel. (83) 354 19 30                                                                                                                           www.fundacja.lublin.pl, parczew@fundacja.lublin.pl

Projekt wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie”,

Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Dodano: 27 stycznia 2011

Liczba odwiedzin: 276820
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego