Przedsiębiorca bez barier

Pełna nazwa projektu:

Przedsiębiorca bez barier

W dniu 11 grudnia 2012 roku w biurze Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 4 A, została przeprowadzona ocena merytoryczna wniosków Beneficjentów/Beneficjentów pomocy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych w biurach projektowych Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. W wyniku obrad powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia, która została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

****

W dniu 3 grudnia 2012 roku w biurze Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 4 A, odbyła się ocena formalna wniosków Beneficjentów/Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości złożonych w biurach projektowych Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny Wszystkie wnioski zostały uznane za prawidłowe pod kątem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej.

****

W wyniku obrad w dniu 5 lipca 2012 r. Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorca bez barier”  powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia, którą została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego podstawowego

****

W dniu 19 czerwca 2012 roku w biurze Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego w Białej Podlaskiej, ul. Stacyjna 4 A, została przeprowadzona ocena merytoryczna wniosków Beneficjentów/Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości złożonych w biurach projektowych Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego i Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny merytorycznej 14 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Każdy z wniosków został oceniony przez 2 Członków Komisji.

W wyniku obrad Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Przedsiębiorca bez barier”  powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości, którą została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego

 

****

Informujemy, iż w dniach 04-09.05.2012 r. odbywała się ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w biurze Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego.

Dnia 09.05.2012 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła pracę, w wyniku której została przygotowane listy formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „Przedsiębiorca bez barier”.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji – kopie Karty Oceny Merytorycznej osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych zostaną wysłane do Kandydatów/Kandydatek drogą pocztową.

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Zgłoszeniowych PBB

****

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników w projekcie "Przedsiębiorca bez barier" przedłużony został termin naboru formularzy zgłoszeniowych do 27 kwietnia 2012 r. (piątek). Składanie dokumentów w godzinach 8.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy!!!

****

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników w projekcie "Przedsiębiorca bez barier" przedłużony został termin naboru formularzy zgłoszeniowych do 20 kwietnia 2012 r. (piątek). Składanie dokumentów w godzinach 8.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy!!!

****

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników w projekcie "Przedsiębiorca bez barier" przedłużony został termin naboru formularzy zgłoszeniowych do 13 kwietnia 2012 r. (piątek). Składanie dokumentów w godzinach 8.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy!!!

****

W związku z nieosiągnięciem założonych wskaźników w projekcie "Przedsiębiorca bez barier" przedłużony został termin naboru formularzy zgłoszeniowych do 6 kwietnia 2012 r. (piątek). Składanie dokumentów w godzinach 8.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy!!!

****

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, w ramach projektu „Przedsiębiorca bez barier”.  Dokumenty należy składać osobiście w terminie od dnia 22.03.2012 roku do 30.03.2012 roku  w godzinach od  800 do 1600 w biurach projektu. (Dokuemnty aplikacyjne do pobrania znajdują się poniżej)

****

Projekt "Przedsiębiorca bez barier" realizowany jest przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria:

 • zamieszkują na terenie powiatu bialskiego, łukowskiego lub miasta Biała Podlaska
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub równoważny dokumenty potwierdzający stopień niepełnosprawności
 • w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 18 lat, a nie ukończyły 64 roku życia,
 • nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystapieniem do projektu
 • posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
  - osoba bezrobotna
  - osoba nieaktywna zawodowo,
 • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

Priorytetowo traktowane bedą osoby planujace rozpoczęcie działalnosci gospodarczej w branżach:

 • energetyka odnawialna,
 • działalność badawcza,
 • ochrona środowiska.

W ramach projektu Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

 • Doradztwo podstawowe – zawodowe obejmujące 4 godz. indywidualnego spotkania
  z doradcą zawodowym,w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenie z zakresu przedsiebiorczości (56 godzin – 7 dni x 8 godz.) obejmujące zagadnienia związane z zakładaniem firmy, jej prowadzaniem, podatkami, zatrudnianiem personelu, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, marketingiem, przygotowaniem biznes planu.
  W ramach szkolenia oferujemy bezpłatnie materiały szkoleniowe, podreczniki, zwrot kosztów dojazdu na trasie z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji szkolenia i z powrotem, ciepły posiłek w trakcie szkolenia, po zakonczeniu kursów zaświadczenia o ukonczeniu szkolenia.

Doradztwo podstawowe – przedsiebiorczość obejmujące 7 godz./osobę w postaci indywidualnych spotkań z doradcą w celu przygotowania biznes planu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe na rozwój przedsiebiorczości przewidziane zostały w postaci:
Jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej – dla 14 osób w wysokosci do 35 000 zł

Wsparcie pomostowe:

 • Podstawowe wsparcie pomostowe – w wysokosci 900 zł/m-c dla 14 osób ( wypłacane przez 6 pierwszych miesiecy prowadzenia działalnosci przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)
 • Przedłużone wsparcie pomostowe – 900 zł/m-c dla 7 osób (wypłacane przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne od momentu zarejestrowania działalnosci gospodarczej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Dokumenty rekrutacyjne

 Regulamin rekrutacji

Aneks do Regulaminu rekrutacji

Załączniki

Formularz Zgłoszeniowy  PBB + załączniki (zał 1)

Karta oceny formalnej PBB - zał 2

Karta Oceny Merytorycznej PBB - zał 3

Rozporzadzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL zał 4

Załącznik I do TU WE - zał 5

 

Dokumenty dotyczące otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczecie działalności gospodarczej

Załączniki

zał 1. Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

zał 2. Wzór biznesplanu

zał 3.Oświadczenie o nieskorzystaniu_skorzystaniu z pomocy de minimis.

zał 4. Oświadczenie o kwalfikowalnosci VAT.

zał 5. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy de minimis

zał 6.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej_pomocy de minimis

zał 7. Oswiadczenie o zgodzie na zaciagniecie przez malz

zał 8. Harmonogram rzeczowo - finansowy

zał 9. Karta oceny formalnej o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

zał 10. Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego

zał 11. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

zał 12. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków

zał 13. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

zał 14 Karta oceny formalnej o przyznanie podst. wsparcia pomost.

zał 15. Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

zał 16. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego

zał 17. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

zał 18. Karta oceny formalnej o przyznanie przedłużonego wsparcia pomost.

zał 19. Karta oceny merytorycznej wniosku o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurach Projektu oraz na stronach internetowych:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego

ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska
tel. 724-600-303, tel. 725-520-202
www.bsrr.pl
e-mail:info@bsrr.pl


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Łukowie

ul. Miedzyrzecka 72 C, pok.5, 21-400 Łuków
tel. (25) 797 20 75
www.fundacja.lublin.pl
e-mail:lukow@fundacja.lublin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodano: 04 stycznia 2012

Liczba odwiedzin: 276813
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego