Zatrudnij się sam

Pełna nazwa projektu:

Zatrudnij się sam

W kwietniu br. kończymy realizację projektu  „Zatrudnij się sam” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej jako Lidera Projektu oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego jako Partnera Projektu. Celem projektu było prowadzenie działalności przez nowopowstałe mikroprzedsiębiorstwa na terenie województwa lubelskiego. W procesie rekrutacji zostało wyłonionych 28 osób (20 kobiet i 8 mężczyzn), w grupie tej były osoby pracujące, bezrobotne z terenu Lubelszczyzny. Cała grupa przystąpiła do cyklu szkoleniowego – doradczego, który zakończył się przygotowaniem przez każdą osobę biznesplanu swojej przyszłej firmy. Po ukończeniu szkoleń i wyłonieniu przez Komisję Oceny Wniosków, 24 osoby (18 kobiet i 6 mężczyzn) założyły działalność gospodarczą, a następnie  otrzymały dotację inwestycyjną w kwocie do 40 000,00 zł. Osiemnaście osób otrzymało wsparcie pomostowe podstawowe (środki finansowe oraz doradztwo) przez okres 6 miesięcy (IV – IX 2011), ponadto 4 firmy otrzymały wsparcie pomostowe przedłużone (środki finansowe oraz doradztwo)  przez okres kolejnych 6 miesięcy (X 2011 – III 2012).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet VI; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wykaz firm powstałych w projekcie

****

W wyniku obrad w dniu 15 września 2011r. Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zatrudnij się sam” powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, która została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 

Lista wniosków poniżej:

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego

 

Projekt „Zatrudnij się sam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W wyniku obrad w dniu 14 kwietnia 2011 r. Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zatrudnij się sam”  powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia , którą została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 

bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/fao%201.pdf

bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/fao%202.pdf

 

W wyniku obrad w dniach 9-10 marca oraz 21 marca 2011 r. Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zatrudnij się sam”  powstała ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości, którą została zatwierdzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II).

 

 Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego


bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/lista%20KOW%20ost.jpg

 

W wyniku obrad Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Zatrudnij się sam" w dniach 9-10 marca 2011 r. powstała lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji na rozówj przedsiębiorczości.

www.bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Lista_6_2.jpg

 

Uaktualniona lista wyników obrad Komisji Oceny Wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu "Zatrudnij się sam" w dniach 9-10 marca 2011 r.

www.bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/lista%20na%20strone%20poprawki%202.JPG

 

Informujemy, iż w dniach 13-31.12.2010 odbywała się ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w biurach Lidera i Partnera Projektu.

Dnia 31.12.2010 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła pracę, w wyniku której została przygotowana listę formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zatrudnij się sam”.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji – kopie Karty Oceny Merytorycznej osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych zostaną wysłane do Kandydatów/Kandydatek drogą pocztową.

Wyniki oceny merytorycznej w projekcie „Zatrudnij się sam”

 bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Wyniki%20oceny%20merytorycznej.pdf

 

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu ZATRUDNIJ SIĘ SAM poniżej znajdziecie Państwo Dokumenty Rekrutacyjne i Dokumenty Projektowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Planowany termin realizacji rekrutacji 7 – 10 grudnia 2010 r. w godzinach 8.00 -16.00. Zapraszamy do składania dokumentów w Biurze Lidera oraz Partnera Projektu:
Biuro Lidera:
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel. 81 532 25 52
 
Biuro Partnera:
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Stacyjna 4a
21-500 Biała Podlaska
tel. 724 600 303, 603 928 413
 Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i dokumentami projektowymi.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
Regulamin rekrutacji (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Regulamin%20rekrutacji.pdf
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Rozporzadzenie%20Ministra%20Rozwoju%20Regionalnego.pdf
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Zalacznik%20I%20do%20TU%20WE.pdf
Formularz Zgłoszeniowy (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Formularz%20zgloszeniowy.pdf
Formularz Zgłoszeniowy (plik do edycji)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Formularz%20zgloszeniowy.doc
Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Instrukcja%20wypelnienia%20wniosku.pdf
Karta oceny formalnej (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Karta_oceny_formalnej.pdf
Karta oceny merytorycznej (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Karta_oceny_merytorycznej.pdf
 
DOKUMENTY PROJEKTOWE
Regulamin projektu (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Regulamin%20projektu.pdf
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Regulamin%20przyznawania%20srodkow%20finansowych.pdf
Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności (tylko do odczytu)
bsrr.pl/userfiles/file/Zatrudnij%20si%C4%99%20sam/Zalaczniki%20do%20Regulaminu%20przyznawaniasrodkow%20finansowych.pdf

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano: 07 stycznia 2011

Liczba odwiedzin: 276802
© 2010 Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego